Horus Energia realizuje obecnie projekty ze wsparciem z Funduszy Europejskich:

 

Projekt:
„Agregat prądotwórczy dużej mocy zasilany gazami odpadowymi niskiej jakości z modułowym układem oczyszczania gazów”

Celem projektu jest opracowanie w trakcie prac B+R agregatu prądotwórczego generującego energię elektryczną w procesie spalania gazów odpadowych niskiej jakości.

Wartość projektu: 5 677 258,08 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 993 379,05 PLN

 

Projekt:
„Morskie zespoły prądotwórcze zasilane paliwami LNG i zamiennie CNG, z innowacyjnym paliwowym układem zasilania, poprawiającym własności energetyczne i ekologiczne silnika napędowego”

Celem projektu jest opracowanie w trakcie prac B+R innowacyjnych morskich zespołów prądotwórczych zasilanych LNG lub CNG, posiadających unikatowe właściwości energetyczne i ekologiczne.

Wartość projektu: 6 848 817,28 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 424 408,64 PLN

 

 

Projekt:
„Umiędzynarodowienie HORUS-ENERGIA na rynkach Bliskiego Wschodu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)
III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP
Poddziałanie 3.2.2 Modele biznesowe
Celem projektu jest umiędzynarodowienie działalności średniego przedsiębiorstwa HORUS-ENERGIA Sp. z o.o. na rynkach Bliskiego Wschodu. W ramach projektu przewidziano szereg działań mających na celu skuteczną internacjonalizację przedsiębiorstwa i zwiększenie przychodów z eksportu:

Wartość projektu: 580 383,00 zł
Wysokość dofinansowania: 237 050,00 zł